Přepravní podmínky

Drink assistance Brno

1. Úvodní ujednání

1.1. Milan Zoufalý, IČO: 02843561 (dále jen Drink assistance Brno) provozuje službu „drink taxi“ – tj. odvoz klienta jeho vozem na klientem určené místo.

1.2. Všichni řidiči Drink assistance Brno jsou držiteli platného řidičského oprávnění skupiny B, mají zkušenosti s řízením mnoha druhů a tipů vozidel a jsou pojištěni pro případ vzniku odpovědnosti za škodu.

1.3. Klientem je osoba, která si objedná službu drink taxi. Přidáním klíčů, případně jiného startovacího zařízení, od přepravovaného vozu souhlasí klient s ceníkem Drink assistance Brno a přepravními podmínkami Drink assistance Brno.

2. Práva klienta

Klient má právo na bezpečnou přepravu v souladu s právními předpisy platnými v ČR do místa, které určí. Klient má právo určit trasu přepravy, pokud je v souladu s právními předpisy platnými v ČR, požadovat po řidiči doklad o zaplacení a kdykoliv ukončit přepravu vozu.

3. Povinnosti klienta

3.1. Klient odpovídá za to, že přepravované vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a je vybaveno dle právních předpisů platných v ČR. V případě, že přepravované vozidlo nebude technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a nebude vybaveno dle právních předpisů platných v ČR, je klient plně odpovědný za případně vzniklé škody.

3.2. Klient je při přepravě vozu povinen se připoutat a zajistit, aby byly připoutány i všechny osoby přepravované ve voze klienta, prokázat, že je oprávněn používat vozidlo a že je oprávněn vozidlo svěřit do rukou řidiče Drink assistance Brno a seznámit řidiče Drink assistance Brno s nestandardním ovládáním vozu. Pokud klient nesplní tyto podmínky, nenese Drink assistance Brno žádnou odpovědnost za přepravované vozidlo a klienta se zavazuje uhradit případně vzniklé škody.

4. Práva řidiče Drink assistance Brno

4.1. Řidič je oprávněn odmítnout přepravu při nesplnění podmínek uvedených v čl. 2 přepravních podmínek Drink assistance Brno nebo v případě překročení max. zatížení vozidla či překročení maximálního počtu přepravovaných osob než je dovoleno v TP vozidla.

4.2. Řidič Drink assistance Brno je oprávněn ukončit přepravu při ohrožení či omezení práv řidiče Drink assistance Brno nebo v případě zásahu klienta do řízení vozu. Klient je v takovém případě povinen uhradit cenu přepravy do tohoto místa dle platného ceníku a veškeré případně vzniklé škody.

4.3. Řidič Drink assistance Brno je dále oprávněn odmítnou zaparkování vozu v případě, že klient požaduje, aby byl vůz zaparkován na takové místo, které neodpovídá rozměrům vozu a řidič Drink assistance Brno by tak mohl svým jednáním přepravovaný vůz poškodit.

5. Povinnosti řidiče Drink assistance Brno

5.1. Řidič Drink assistance Brno je při odvozu klienta povinen zejména dodržovat všechny předpisy a chovat se tak, aby nezpůsobil žádnou škodu.

5.2. V případě jakéhokoli poškození vozidla je řidič Drink assistance Brno povinen vyplnit „Protokol o poškození vozidla“ a „Záznam o dopravní nehodě“, a to ve dvojím vyhotovení s tím, že každé vyhotovení bude opatřeno podpisem řidiče Drink assistance Brno, klienta a případně i dalších zúčastněných stran, nebo svědků události, včetně uvedení kontaktu na tyto osoby, přičemž 1 vyhotovení každého dokumentu odevzdá řidič Drink assistance Brno klientovi.

5.3. Řidič Drink assistance Brno je povinen po přijetí platby od klienta vystavit klientovi doklad o zaplacení.

6. Ukončení přepravy vozu

6.1. Po ukončení přepravy vozu řidičem Drink assistance Brno a po provedení platby klientem za poskytnutou službu Předá řidič Drink assistance Brno klientovi klíče od vozu, případně jiné startovací zařízení.

6.2. Převzetím klíčů od vozu, případně jiného startovacího zařízení od vozu, klient potvrzuje, že přepravovaný vůz převzal ve stavu, ve kterém ho předal řidiči TOP 1 DRIVE před poskytnutím služby drink taxi, že si zkontroloval zabezpečení vozidla proti samovolnému pojezdu a přebírá plnou zodpovědnost za toto zabezpečení a že souhlasí se zaparkováním vozidla na daném místě.

7. Závěrečná ujednání

7.1. Drink assistance Brno zajišťuje pouze převoz vozů, pro které je zapotřebí řidičské oprávnění skupiny B.

7.2. Tyto přepravní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2013 a pozbývají účinnosti zveřejněním nových přepravní podmínek na stránkách Drink assistance Brno.